Geachte relatie,

Dit jaar is onze Nieuwsbrief voor het eerst niet alleen op papier maar ook online te lezen. Nu bent u van ons persoonlijke aandacht gewend en daar hoort volgens sommigen papier bij. Papier kun je vastpakken, even snel doorneuzen en bewust op een zichtbare plaats wegleggen voor ‘later’. Maar aan papier kleven ook nadelen, zoals milieuaspecten en een relatief hoge kostprijs. De afgelopen jaren bereikte ons steeds vaker de vraag of we niet iets meer online zouden kunnen gaan. Aan dit verzoek geven we graag gehoor.

Natuurlijk houden we vast aan onze kernwaarden. U blijft bij ons verzekerd van persoonlijke aandacht, van betrokken mensen die er voor u zijn. Wat ons betreft is er geen verschil tussen papieren contact en online contact.

In deze Nieuwsbrief leest u waar wij – voor u en namens u – mee bezig zijn. Een aantal artikelen gaat over vormen van samenwerking. Daarnaast zijn er de eerste gegevens over de zorgverzekering in het komende jaar. Met een nieuwe online declaratiemogelijkheid binnen het collectieve zorgcontract spelen we ook in op de vraag naar digitalisering.
Tot slot zoomen we in op wat wij het ‘fundament’ van onze organisatie noemen: u leert een aantal van onze medewerkers kennen die misschien wat minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Met elkaar vormen wij het team van Dominass, een team dat voor u klaarstaat.

Heeft u na het lezen van deze uitgave vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken op 0344-642404 of via hans@dominass.nl.

Met een hartelijke groet uit Ochten,

Kees en Hans van Klaarbergen,
directie

Samen met de Bond van Nederlandse Predikanten...
Dominass onderhoudt geregeld contact met de Bond van Nederlandse Predikanten, in de personen van Sjaak Verwijs en Menne Menninga. Van onze kant zijn Jan de Jongh en Hans van Klaarbergen aanwezig bij deze ontmoetingen. Het doel is om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het kerkelijk erf en dan met name de ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de predikanten. Om de samenwerking verder vorm te geven zijn Jan en Hans jaarlijks aanwezig op de zeer goed bezochte Predikantendagen. Altijd fijne bijeenkomsten, waarbij wij veel bekenden ontmoeten.

BNPHet onderhouden van contact vinden we belangrijk omdat de Bond en Dominass zich beide bezighouden met de belangenbehartiging van predikanten, zowel individueel als collectief. Het afgelopen jaar hebben we onder andere besproken wat de directe en indirecte gevolgen kunnen zijn van de koers die door de Protestantse Kerk in Nederland is uitgezet in de nota Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Hierbij zien we voor onszelf een actieve rol als het gaat om het voorzien in eventuele leemtes als gevolg van een zich terugtrekkende ‘werkgever’. Denk hierbij aan het wegsaneren van de werkbegeleiding voor predikanten.

Daarnaast is er de unieke samenwerking op het gebied van rechtsbijstand voor predikanten. Samen met ARAG hebben we een collectieve rechtsbijstandverzekering ontwikkeld die qua dekking (inclusief kerkrecht) helemaal is toegesneden op de situatie van predikanten. Deze collectieve verzekering is beschikbaar voor alle theologen in Nederland en de maandpremie van nog geen € 15,- is ook nog eens de laagste die er te krijgen is.
… tegenover Zilveren Kruis en Centraal Beheer
Vorig jaar hebben wij in samenwerking met de Bond alle leden aangeschreven die een zorgverzekering bij Zilveren Kruis hadden. Dit nadat Zilveren Kruis eenzijdig de afspraken met de Bond had gewijzigd. Wij gaven het advies om over te stappen naar ons collectieve contract, dat tegen een lagere premie aanwijsbaar uitgebreidere voorwaarden kent. Dit advies is binnen twee maanden door ruim zestig procent van de Bondsleden opgevolgd, zodat we kunnen spreken van een zeer geslaagde actie. Ook het komende jaar krijgen Bondsleden de gelegenheid om over te stappen.

BNPIets dergelijks speelt ook rond de schadepolissen van Centraal Beheer. Jarenlang heeft Centraal Beheer de Bondsleden korting op schadeverzekeringen geboden. Aan deze regeling is nu een einde gekomen. Sinds augustus komen er bij de Bond en bij ons dan ook veel reacties binnen van predikanten die plots aanmerkelijk meer premie moeten betalen. Deze eenzijdige aanpassing van de voorwaarden maakt wel dat de polis bij Centraal Beheer direct opzegbaar is. Uiteraard kunnen wij desgewenst een passend aanbod doen, waarna onze adviseur Jan de Jongh graag langskomt voor een persoonlijk advies – dat heel voordelig uit kan pakken. Het feit dat ruim 3800 predikantsgezinnen inmiddels gebruik maken van het Predikantenpakket spreekt wat dat betreft voor zich.

De eenzijdige besluiten van Zilveren Kruis en Centraal Beheer vormen een teken aan de wand. Jarenlang geldende afspraken worden zonder overleg terzijde geschoven. Als individuele verzekerde moet je het vervolgens maar uitzoeken. Dan is het goed om te weten dat wij blijven doen wat we inmiddels al 29 jaar doen: het behartigen van de verzekeringsbelangen van de theologen in Nederland.

Overigens zijn en blijven de Bond en Dominass volledig onafhankelijke organisaties, met hun eigen verantwoordelijkheden en belangen.
Het fundament van onze dienstverlening
U kent ze ongetwijfeld in uw eigen gemeente, het verenigingsleven of binnen uw familie: mensen die belangrijk werk verrichten, verantwoordelijkheid nemen, maar daarbij het liefst op de achtergrond blijven. Ook binnen ons team zijn er een aantal van dit soort dragende krachten. Met hen hebt u minder vaak contact dan met ons adviesteam (Wendy, Tanja, Kevin, Gerard, Wijco, Jan en Hans), de dames van de afdeling zorg (Daniëlle, Marianne, Anuschka en Simone) en ons schadeteam (Jolanda, Mechteld en Rutger). Juist daarom nemen wij u in deze Nieuwsbrief even mee voor een kijkje achter de schermen. Ook Dominass kan immers niet bestaan zonder dit stevige fundament: de collega’s van de afdelingen financiën, polisadministratie en P&O.

BNPPeter Beer, Annemieke van Esseveldt, Arianne van den Hoofdakker en Anuschka Rozenbrand voeren samen de financiële administratie van Dominass: alle binnenkomende en uitgaande betalingen worden hier verwerkt. En dat zijn er nogal wat! Het is secuur werk, waarbij wij als Gevolmachtigd Agent indirect onder streng toezicht staan van de Nederlandsche Bank. Aan de hand van schadedossiers worden betalingsopdrachten aan de bank gegeven om schadevergoedingen uit te keren aan relaties en/of betrokkenen. Verder maakt deze afdeling bijvoorbeeld ook alle nota's en bankmachtigingen klaar, waarmee u uw premies betaalt. Gelukkig zijn de lijnen binnen Dominass bijzonder kort. Daardoor kunnen we snel op elkaar inspelen. En dat merkt u meteen op uw bankrekening!

Peter vertelt dat er rond maart 2017 nieuwe mogelijkheden komen rond het digitaal ontvangen van nota’s. Annemieke besluit: ‘Wij werken dan wel op de achtergrond maar hebben dezelfde drive als onze collega’s om u een onbezorgd gevoel te geven. Uw zaken zijn bij ons in vertrouwde en deskundige handen!’

BNPAgeeth Feenstra, John van Meeteren en Ottolien Hoog Antink vormen onze polisadministratie. Zij maken alle schadepolissen op en zorgen voor de aan- en afmelding van kentekens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. ‘Ja, wij zijn echte perfectionisten. Wij hebben een ontzettende hekel aan fouten. Dat komt goed uit in ons werk. Want bij het opmaken van polissen en het doorvoeren van wijzigingen is elk foutje er één teveel. Daarom hebben we hier het motto: “in één keer goed!” Niet voor niets controleren we elkaars werk altijd, voordat we de polissen verzenden.’

‘Wij maken ook graag het verschil. Zo hadden we eens aan het eind van de middag een relatie aan de lijn die ’s avonds laat met zijn gezin wilde afreizen naar Zuid-Frankrijk. Probleem was dat hij nog geen groene kaart had voor zijn nieuwe auto. Wij hebben die groene kaart direct in orde gemaakt en John had de koffie klaarstaan toen het gezin die nacht – op weg naar Frankrijk – bij ons kantoor langskwam om de kaart op te halen. Dat is volgens ons ook de charme van Dominass.’

BNPEen afdeling waar u ogenschijnlijk niets mee te maken heeft, is P&O. Maar schijn bedriegt. Marianne Metz maakt al meer dan twintig jaar deel uit van het team. ‘Eigenlijk zorg ik voor ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Met een helder HR-beleid ben ik het aanspreekpunt op het gebied van personeelszaken. Samen met Hans en Kees creëer ik een werkklimaat waarin medewerkers met plezier werken en hun talenten benutten. Waarin klantgericht en proactief wordt gewerkt, met een juiste mix tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Wat dit oplevert? Tevreden klanten, betrokken medewerkers en een laag ziekteverzuim. En bovendien verbondenheid met elkaar, onze relaties en de mensen met wie wij samenwerken. Juist die combinatie maakt dat ik met heel veel plezier werk binnen dit fijne team.’
Verzending polismappen groot succes
Als pakketrelatie ontving u in mei van dit jaar uw nieuwe polismap. Een frisse, nieuw vormgegeven map met daarin al uw lopende verzekeringen en polisvoorwaarden die op onderdelen vernieuwd en verbeterd zijn.

magazijn Om deze gigantische klus te klaren heeft ons volledige team gedurende een hele week meegeholpen met inpakken. Voor het zover was dienden tienduizenden polisbladen geprint en geordend te worden. Natuurlijk is er secuur gewerkt, maar ook met veel plezier. Nadat de klus geklaard was, werden we verrast door vele leuke, warme reacties uit het land.

Mede dankzij een forse bijdrage van onze volmachtgevers, de verzekeringsmaatschappijen, heeft u al uw polissen weer overzichtelijk in beeld. Wij van onze kant hebben tijdens deze operatie elke polis afzonderlijk onder de loep genomen en de (schoonheids)foutjes die we op het spoor kwamen, hersteld.
Trots op nieuwe partner Nationale Nederlanden
In 2015 informeerden wij u over de beëindiging van de samenwerking met Avéro Schadeverzekeringen, nadat Avéro had aangedrongen op een (forse) verhoging van alle premies binnen het Predikantenpakket. Wij konden hiermee niet akkoord gaan, gezien de afspraak dat ‘de resultaten van de groep predikanten bepalend zijn voor premies en voorwaarden’ en gezien het feit dat u als collectief minder schade claimt dan de gemiddelde verzekerde. Omdat de overgebleven twee schadeverzekeraars (Allianz/Londen en Europeesche Verzekeringen) een te smalle basis vormden, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe partner.

Met trots kunnen we melden dat we in Nationale Nederlanden een betrouwbare nieuwe verzekeraar hebben gevonden. Nationale Nederlanden ondertekent vanaf 1 januari 2017 mee op alle schadeverzekeringen. Dit houdt in dat de totale premie-inkomsten en de schadelasten verdeeld worden door genoemde drie verzekeraars. Het feit dat Dominass daarbij het heft in handen houdt en namens de totale groep verzekerden kan blijven onderhandelen, maakt dat we met veel vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Uit de schadepraktijk
Rutger, Mechteld en Jolanda verwerken op de schadeafdeling jaarlijks duizenden schadeclaims. Van een simpele ruitschade tot ingewikkelde gevallen in het buitenland. Vaak is het duidelijk, een telefoontje is dan voldoende om een schadedossier aan te leggen. Soms zijn er echter situaties die ‘onredelijk’ aanvoelen. Bijvoorbeeld: iemand voelt zich aansprakelijk ten opzichte van een derde maar is het juridisch niet – en is dus ook niet verzekerd.

schadepraktijkMechteld verteld: ‘laatst had de zoon van een verzekerde de auto van zijn schoonvader geleend. Met die auto was hij tegen een betonnen paaltje gereden. De schade: ruim tweeduizend euro. De auto was alleen WA verzekerd. De zoon voelde zich natuurlijk aansprakelijk voor de schade en dacht dat deze dus wel gedekt zou zijn door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) die bij Dominass in het Predikantenpakket zit. Helaas moest ik hem vertellen dat dat niet zo was. Alle Nederlandse AVP’s sluiten namelijk ‘schade veroorzaakt als bestuurder met of aan een motorrijtuig’ uit. Autoschade moet door de eigenaar verzekerd worden onder een CASCO (allrisk) dekking. Wie dat niet doet, zoals de schoonvader, neemt een behoorlijk financieel risico, dat bleek hier wel. Daarom is mijn advies: maak in dit soort gevallen vooraf duidelijke afspraken over de eventuele schadekosten. Als u wilt, helpen we u daarbij.’
Bereikbaarheid buiten kantooruren
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 uur tot 17:00 uur. Maar ook buiten deze uren blijven wij gewoon bereikbaar. Als u belt met 0344-642404, kunt u uw boodschap inspreken. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer duidelijk te vermelden. Eén van onze adviseurs belt dan op korte termijn terug.

Aanmelden nieuwe auto
Voor het aanmelden van een nieuwe auto is het inspreken van uw naam, telefoonnummer, het nieuwe kenteken en de meldcode voldoende. Uw auto is dan direct verzekerd! Ook een kort bericht via info@dominass.nl is toereikend. De meldingen via worden dagelijks bijgehouden.