Dominass assurantiën, een echt familiebedrijf

Dominass is een echt familiebedrijf: de derde generatie Van Klaarbergen is inmiddels werkzaam binnen de organisatie (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Vergeleken met grote aanbieders van verzekeringen en financiële producten biedt een familiebedrijf duidelijke voordelen. Zo hebben wij de vrijheid om principiële keuzes te maken. We hoeven geen aandeelhouders gunstig te stemmen met kortetermijnresultaten. Waar elders in de financiële dienstverlening medewerkers op grote schaal boventallig worden en moeten afvloeien als gevolg van steeds verdergaande automatisering, kiezen wij ervoor om ons team uit te breiden, om u nog meer persoonlijk advies te kunnen bieden – iets wat zich nu juist niet laat automatiseren. Wij hechten er waarde aan uw vragen en schademeldingen direct, vakkundig en betrokken te behandelen. We merken dat u dit op prijs stelt en daarom houden we het zo. Gelukkig kunnen we dat helemaal zelf bepalen. In ons familiebedrijf. Kees en Hans van Klaarbergen

Sinds wij van verzekeraars toestemming hebben om ook aan kinderen van predikanten een collectieve verzekering aan te bieden, worden we vanuit deze groep regelmatig benaderd om bestaande verzekeringspakketten te analyseren en met voorstellen te komen. Maar liefst 98% van de predikantskinderen met wie wij de afgelopen jaren spraken heeft ervoor gekozen om de verzekeringen bij ons onder te brengen, in het speciaal voor hen ontwikkelde pakket van Prima voor elkaar. Belangstelling? Prima voor elkaar is bereikbaar via telefoonnummer 0344-647070 of het e-mailadres adviesteam@primavoorelkaar.com.
Werkbegeleiding nieuwe stijl voor predikanten
Sinds januari 2017 kunnen predikanten geen beroep meer doen op werkbegeleiding vanuit de Dienstenorganisatie van de PKN. Voor werkbegeleiding bent u als predikant voortaan grotendeels aangewezen op externe aanbieders. Om goed op deze nieuwe situatie te kunnen inspelen heeft Dominass de betrokken partijen – de Dienstenorganisatie, de Bond van Nederlandse Predikanten in de personen van Menne Menninga en Sjaak Verwijs, en de aanbieders van werkbegeleiding in de breedste zin van het woord – bijeengebracht in een kernteam. De belangrijkste vragen waar dit team zich mee bezighoudt, luiden: hoe kunnen we werkbegeleiding nieuwe stijl bereikbaar maken voor alle predikanten in Nederland en hoe gaan we om met directe, urgente hulpvragen? Behalve organisator van dit beraad is Dominass natuurlijk ook de partij die zich bij uitstek richt op het financieringsaspect. Binnen de collectieve zorgverzekering van Dominass bestaat al een ruime vergoeding voor werkbegeleiding. We zijn momenteel druk bezig om de polisvoorwaarden aan te passen aan de nieuwe situatie. Wordt vervolgd!
Bereikbaar – ook buiten openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Ook is ons kantoor dan geopend voor bezoek. Buiten deze openingstijden blijven wij bereikbaar op de voicemail van telefoonnummer 0344-642404. Deze wordt buiten kantooruren regelmatig afgeluisterd door een van onze eigen mensen (wij werken bewust niet met een callcenter). Indien u de voicemail inspreekt, bellen wij u altijd persoonlijk terug. Wij kennen als geen ander uw pakket en kunnen zaken zo nodig direct regelen. Wilt u buiten kantooruren melden dat u een nieuwe auto heeft? Geen probleem. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en het kenteken van uw nieuwe auto. Vanaf dat moment is deze verzekerd. Een garantie op basis van wederzijds vertrouwen. Kortom, ook buiten kantooruren staan wij voor u klaar. Een gerust idee.
Vragen en tips uit de dagelijkse praktijk
Mag ik iemand anders in mijn auto laten rijden?
Onze adviseur Jan de Jongh hierover: ‘Ja, dat mag. Mits de bestuurder van het voertuig over een geldig rijbewijs beschikt. Heeft de bestuurder geen geldig rijbewijs dan is schade nóóit verzekerd!’ Stel, u laat iemand anders in uw auto rijden en er wordt schade toegebracht aan derden. De schade aan derden valt gewoon onder uw WA-polis. Maar let wel op! Als uw auto alleen WA is verzekerd, dan is eventuele schade aan uw auto niet verzekerd. Ook als iemand anders in uw auto rijdt, is schade aan uw auto dus niet gedekt. Bovendien zijn bij schade de gevolgen van het aantal schadevrije jaren en de terugval in bonuskorting voor u. Ook al reed u niet zelf. U kunt dit ook niet op de bestuurder verhalen. Als u uw auto uitleent, neemt u dus een behoorlijk risico. Mijn advies is om vooraf duidelijke afspraken te maken als u uw auto uitleent. Dat voorkomt teleurstelling en discussies achteraf! Heeft u echter een WA/Casco (allrisk) verzekering dan is ook eventuele schade die de bestuurder aan uw auto heeft toegebracht gedekt. Wel geldt dan dat als de schade niet te verhalen is, dit gevolgen heeft voor de bonuskorting.

Vakantiewoning of tweede woning?
Graag even doorgeven! Ottolien Hoog Antink, een van onze specialisten van de polisadministratie, geeft de volgende tip: ‘Als u in het bezit bent van een tweede (vakantie) woning dan willen wij dat graag weten, om uw verzekeringspakket hierop te kunnen aanpassen. Dit is vooral belangrijk voor de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Ook als u uw woning wel eens verhuurt, willen wij dat graag weten. Dan kunnen wij de juiste clausules in de polis opnemen en dat voorkomt problemen in geval van schade.’

Poreuze kitnaden, een niet verzekerde schadeveroorzaker
Rutger van Benthem heeft als schaderegelaar nogal eens te maken met forse waterschades, veroorzaakt door lekkages. ‘Waterschades zijn sowieso lastig. Het herstel brengt altijd een hoop gedoe in huis met zich mee. Fijn als tenminste de kosten gedekt zijn. Maar dat is niet altijd het geval. Verzekeraars sluiten vochtdoorlating van tegelwerk, waaronder kitnaden die waterdicht behoren te zijn uit. Denk hierbij aan de naden van het tegelwerk rond de badkuip of de douchebak. Na een jaar of zeven wordt de kit poreus. Het water dringt er dan (langzaam) doorheen met alle gevolgen van dien. Vervelend, maar eenvoudig te voorkomen. Zorg dat de kitnaden op tijd vervangen worden. Kleine moeite, groot plezier! Als u vragen heeft over dit technische verhaal, laat het mij of een van mijn collega’s weten. Wij staan graag voor u klaar.’
Dominass-app voor wie het handig vindt
U kent Dominass als betrokken, persoonlijk advieskantoor. Voor al uw vragen op het gebied van verzekeringen of het melden van bijvoorbeeld een schade staat ons team graag voor u klaar. Vanaf 1 december bestaat de mogelijkheid dit ook te doen via de Dominass-app. Deze kan eenvoudig gedownload worden via de App Store / Play Store. Een app die eenvoudig in gebruik is, het gebruik spreekt voor zich. Dus, voor degene die gebruik wil maken van deze app, ga dan naar de App Store / Play Store zoek op "Dominass assurantiën". Een nieuwe ontwikkeling die we graag onder uw aandacht brengen. Uiteraard blijven wij ook “ouderwets” bereikbaar via 0344-642404. Dominass
Premies nauwelijks verhoogd
Ook het afgelopen jaar is er achter de schermen weer druk onderhandeld met de verzekeraars die risicodrager zijn voor de verzekeringen binnen het Predikantenpakket. De resultaten bij verzekeraars staan onder druk door de enorme stijging van het aantal en de omvang van de schadeclaims. Die stijging zien wij ook; ze heeft deels te maken met het vaker voorkomen van extreem weer, denk aan storm- en waterschade. Ook stijgende arbeidskosten en toenemende complexiteit van bijvoorbeeld autoschades spelen een rol. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij op korte termijn onze schadepremies binnen het Predikantenpakket, die wij kunnen beïnvloeden, niet hoeven te verhogen! Voor de zorgpolis ligt dit anders, daar hebben wij geen invloed op. Dat geldt ook voor de premie voor de rechtsbijstandverzekering. De laatstgenoemde premie binnen het Predikantenpakket ligt momenteel zo’n € 100 lager wat gebruikelijk is in de markt. Een verhoging is op termijn helaas onvermijdelijk. In gesprekken met verzekeraars bereiden wij ons voor op een aanpassing van schadepremies in de toekomst. Dat wij daarbij het totale Predikantenpakket als uitgangspunt nemen en ons niet, zoals verzekeraars, richten op specifieke verzekeringen, maakt dat eventuele verhogingen naar verwachting beperkt zullen blijven.
Blij met A.S.R. als nieuwe verzekeraar
Het afgelopen jaar waren de volgende maatschappijen risicodrager op de verzekeringen binnen het Predikantenpakket: Allianz/London, Europeesche en Nationale Nederlanden. Aangezien Allianz/London eisen ging stellen waar wij niet mee akkoord konden gaan (forse premieverhogingen en verslechtering van onze gunstige voorwaarden) zijn wij op zoek gegaan naar een andere verzekeraar. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met A.S.R., een Nederlandse verzekeraar met een duidelijke visie op de eigen verantwoordelijkheid naar verzekerden en samenleving. Met A.S.R hebben wij, net als met Nationale Nederlanden, de afspraak dat de hoogte van de premies en de inhoud van de voorwaarden afhankelijk zijn van de resultaten binnen de groep predikanten. En dus niet van de grillen van een Raad van Bestuur. Aangezien Europeesche verzekeringen een onderdeel is van A.S.R. gaan wij met twee verzekeraars positief de toekomst in. Voor u als verzekerde verandert er niets. Uw polisnummers blijven ongewijzigd evenals de voorwaarden en premies. Dominass
Eigen risico en eigen bijdrage bij zorgverzekeringen
Zoals hierboven al vermeld, is voor 2018 het verplichte eigen risico bij de basisverzekering vastgesteld op € 385. Dat houdt in dat u voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, per jaar de eerste € 385 zelf moet betalen. Het gaat daarbij onder meer om ziekenhuiskosten, apotheek en kosten van laboratoriumwerkzaamheden. Uitzondering is het bezoek aan de huisarts: dat valt niet onder het eigen risico en u hoeft het dus nooit zelf te betalen.

Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen – bijvoorbeeld de fysiotherapeut, brilvergoeding of steunzolen, vaccinaties, alternatieve therapie, de tandarts – is er geen eigen risico. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage (zie hieronder).

Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplichte eigen risico. U moet dan dus misschien meer zorgkosten zelf betalen, maar uw premie gaat zeker omlaag. U krijgt een premiekorting van € 48 voor elke € 100 aan vrijwillig eigen risico. U kunt kiezen uit de volgende vrijwillige eigen risicobedragen: € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De premiekorting kan dus oplopen tot maximaal € 240. Mocht u in het kader van het eigen risico een factuur van uw zorgverlener ontvangen die u liever in termijnen wilt betalen, dan kunt u ons bellen. Wij sluiten dan direct een betalingsregeling met u af. Ook kunnen wij voor u regelen dat het factuurbedrag automatisch wordt afgeschreven. Naast het eigen risico kennen we in zorgverzekeringsland ook de zogeheten eigen bijdrage, die daar helemaal los van staat. Eigen bijdrage betekent dat een gedeelte van bijvoorbeeld bepaalde medicijnkosten of bepaalde behandelingen niet vergoed wordt. U moet dat gedeelte dus altijd zelf betalen en er geldt geen limiet zoals bij het eigen risico. Dan zijn er natuurlijk wel weer aanvullende verzekeringen die deze eigen bijdrage vergoeden. Zeker bij regelmatig gebruik van bepaalde medicijnen kan het raadzaam zijn zo’n uitgebreidere aanvullende verzekering af te sluiten.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet ons te bellen (0344-642404) of te mailen (zorgteam@dominass.nl). Wij staan graag voor u klaar!
Uw zorgverzekering per 1 januari 2018
In de basisverzekering verandert er net als voorgaande jaren niet veel. Het eigen risico blijft ongewijzigd: € 385 per jaar. Binnen de aanvullende verzekeringen heeft onze partner Achmea wel het een en ander gewijzigd. Echter, op directieniveau hebben wij stevig onderhandeld om de mooie aanvullende verzekeringen die wij aanbieden (Intro, Start, Royaal, Optimaal, Excellent en Jong) te handhaven. Dat is grotendeels gelukt! Bij de nieuwe polis die u rond 24 november ontvangt, voegen we duidelijke informatie over de wijzigingen per dekking. Ons zorgteam (0344-642404) staat ook de laatste weken van het jaar voor u klaar om te helpen bij uw vragen. We zijn er buitengewoon trots op dat de unieke aanvullende dekkingen, specifiek voor predikanten, gehandhaafd blijven. Hierbij is ook een dekking op het gebied van werkbegeleiding. Hierover leest u elders in deze uitgave meer. Dominass
Collectief zorgcontract van Bond van Nederlandse Predikanten naar Dominass
Sinds 2016 bieden wij leden van de Bond van Nederlandse Predikanten een alternatief aan voor hun zorgpolis bij Zilveren Kruis. Aanleiding was, dat Zilveren Kruis niet langer met de Bond als tussenpersoon wil werken. Met ingang van 1 januari 2018 wordt die functie van de Bond door Dominass overgenomen. Voor leden van de Bond met een zorgverzekering bij Zilveren Kruis verandert er niets aan de polis, de voorwaarden en de premie-incasso. Wel is Dominass voortaan voor hen het aanspreekpunt voor vragen over de zorgverzekering. Overigens is een fors aantal Bondsleden het afgelopen jaar overgestapt van Zilveren Kruis naar het collectieve zorgcontract van Dominass. De uitgebreidere voorwaarden, gekoppeld aan een aanwijsbaar lagere premie zullen hier zeker in meegespeeld hebben. De samenwerking tussen de Bond en Dominass levert leden blijvend voordeel op!
Ontwikkelingen in het team
Direct na de zomervakantie zijn wij als team door Fotoburo Raphaël Drent op de foto gezet in de directe omgeving van ons kantoor, op de Rijnbandijk tussen de dorpen Opheusden en Kesteren. Dit is een gebied waar Wiebe van Klaarbergen, oprichter en tot 2002 directeur-adviseur van Dominass, graag komt. Wiebe is vanaf het ontstaan van Dominass in 1987 een betrokken, deskundig en doelgericht leider geweest. Nadat Hans en Kees in 2002 de leiding overnamen is Wiebe op de achtergrond aanwezig gebleven. Nu is de tijd gekomen om helemaal afstand te nemen van het advieswerk. Vandaar dat u zijn vertrouwde gezicht niet meer aantreft op de teamfoto. Met dankbaarheid mogen wij u vertellen dat het hem en zijn echtgenote Joke goed gaat. Afgelopen jaar hebben we op plezierige wijze afscheid genomen van twee gewaardeerde collega’s. Netta van Esse, jarenlang rechterhand van Kees en Hans, is met vervroegd pensioen gegaan. Annemieke van Esseveldt, van de afdeling financiën, is haar droom gaan volgen en staat momenteel met veel plezier als docent wiskunde voor de klas. De ontstane vacatures hebben we deels intern opgelost: Daniëlle van Amersfoort heeft de positie van Netta overgenomen. Daarnaast hebben we versterking van buiten gekregen in de personen van Rico van Beek, Kaylee Geurts, Daniël van Ingen en Jesse van Klaarbergen. Op de volgende pagina stellen wij de nieuwe krachten graag aan u voor. Samen vormen we een mooi, uitgebalanceerd team waar u van op aan kunt. Mensen die ervoor hebben gekozen om u te helpen, om u het Dominassgevoel te laten ervaren.

Rico van Beek

Bij Dominass sinds: januari
Afdeling: advies
Hiervoor: studie Bedrijfskunde, stage bij Dominass
Vrije tijd: voetbal, reizen
Bij Dominass want: ‘De nuchterheid. Doe maar gewoon. We werken samen met een hecht team en persoonlijk contact is het belangrijkste, zowel met elkaar als met onze relaties.’

Daniël van Ingen

Bij Dominass sinds: maart
Afdeling: financiën
Hiervoor: financieel medewerker in het internationale bedrijfsleven
Vrije tijd:teambegeleider voetbalvereniging
Bij Dominass want: ‘De belangen van onze relaties staan altijd voorop. Daarnaast ondersteunen we diverse verenigingen en werken we samen met instellingen op het kerkelijk erf. Dat voelt naast betrokken ook warm.’

Kaylee Geurts

Bij Dominass sinds: mei
Afdeling: zorg
Hiervoor: klantadviseur bij ING
Vrije tijd: fotograferen, reizen
Bij Dominass want: ‘Geen dag is hetzelfde. Elke dag is er weer een nieuwe uitdaging en dit zorgt steeds weer voor een glimlach op mijn gezicht.’
En ook: betrokken bij de totstandkoming van deze Nieuwsbrief

Jesse van Klaarbergen

Bij Dominass sinds: juli
Afdeling: schade
Hiervoor: opleiding Bank en Verzekeringswezen, stage bij Dominass
Vrije tijd: vrijwilliger bij sportvereniging Kesteren
Bij Dominass want: ‘Je hebt zoveel vrijheid
in je werkzaamheden. Er heerst een vriendelijke sfeer en dit maakt het heel leuk om voor Dominass te werken.’
Zoon van: Hans